نقطه ی زین اسبی – آرایه های دو بعدی پویا در سی پلاس پلاس

images

نقطه ی زین اسبی در برنامه نویسی مشابه نقطه ی زین اسبی در ریاضات است که همه اسم آن را در ریاضی عمومی ۲ میشنوند.

نقطه ی زین اسبی در برنامه نویسی (saddle point):  به زبان ساده  اگر در یک آرایه ی دو بعدی (ماتریس) نقطه ای داشته باشیم که در سطر خودش کمترین مقدار و در ستون خودش بیشترین مقدار را داشته باشد آن را نقطه ی زین اسبی میگویند.

برای مثال عدد ۳ که با *مشخص شده,  نقطه ی زین اسبی است.

۱   ۲   ۳    ۲

۵   ۵   ۴  *۳

۲   ۰   ۱   ۲

نکته: یک ماتریس ممکن است نقطه ی زین اسبی نداشته باشد یا بیش از یکی داشته باشد پس در تشخیص نقطه ی زین اسبی باید تمام نقاط بررسی شوند.

هدف از ارائه ی این سوال آشنایی با آرایه ی دوبعدی پویا و تابع است.

ورودیهای تابع به ترتیب اشاره گر به ابتدای آرایه ی دو بعدی, اندازه ی ابعاد آرایه و طول و عرض نقطه ای که زین اسبی بودن آن را بررسی میکنیم.

یعنی روش حل به این شکل است که به ازای هر i و j  که به عنوان دو ورودی در آرگومان تابع قرار میگیرند مینیمم بودن مقدار در سطر i ام و ماکزیمم بودنش در ستون j ام بررسی میشود.

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

نظر خود را بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *