نقطه زین اسبی در آرایه های دو بعدی پویا با سی پلاس پلاس

نقطه زین اسبی در آرایه های دو بعدی پویا با سی پلاس پلاس

به احتمال زیاد با مفهوم و تعریف نقطه زین اسبی در ریاضیات و در درس ریاضی عمومی ۲ آشنا هستید.

نقطه ی زین اسبی در برنامه نویسی (saddle point):  به زبان ساده  اگر در یک آرایه ی دو بعدی (ماتریس) نقطه ای داشته باشیم که در سطر خودش کمترین مقدار و در ستون خودش بیشترین مقدار را داشته باشد آن را نقطه ی زین اسبی میگویند.

برای مثال عدد ۳ در ماتریس زیر که با * مشخص شده، همان نقطه ای است که ما باید به دنبال آن باشیم.

۱   ۲   ۳    ۲

۵   ۵   ۴  *۳

۲   ۰   ۱   ۲

نکته: یک ماتریس ممکن است نقطه مذکور را نداشته باشد یا بیش از یکی داشته باشد؛ پس در تشخیص آن باید تمام نقاط بررسی شوند.

هدف از ارائه ی این سوال آشنایی با آرایه ی دوبعدی پویا و تابع است.

ورودی های تابع به ترتیب اشاره گر به ابتدای آرایه ی دو بعدی، اندازه ابعاد آرایه و طول و عرض نقطه ای که زین اسبی بودن آن را بررسی می کنیم.

یعنی روش حل به این شکل است که به ازای هر i و j  که به عنوان دو ورودی در آرگومان تابع قرار میگ یرند مینیمم بودن مقدار در سطر i ام و ماکزیمم بودنش در ستون j ام بررسی میشود.

 

نظرتان را برای ما بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.