برنامه ی جمع و ضرب و تفریق دو چند جمله ای

plynomials

این برنامه دو چند جمله ای را می گیرد جمع و تفریق و ضرب می کند .الگوریتم ساده ای دارد که با مشاهده کد خودتان به آن پی می برید و ممکن است بچه های گروه  برق با malloc کردن آشنا نباشند وقتی شما یک آرایه تعریف می کنید هنگام تعریف طول آرایه را ذکر می کنید و ممکن است شما بخواهید هر بار که برنامه run می شود یک طول متفاوت به آرایه بدهید برای این کار از دستور malloc استفاده می شود به مثال زیر توجه کنید n طول آرایه است:

با بقیه دستورات آشنایی دارید .

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

۳۱ دیدگاه

نظر خود را بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *