تماس با ما

برای ارتباط با ما میتوانید:

۱-به این آدرس ها ایمیل بدهید:

farhad-dalirani@outlook.com

hamed.ag1373@gmail.com

mohammadjamalid@gmail.com

۲-یا از فرم زیر استفاده کنید:

[contact_form]

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

نظر خود را بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *